เมนู

[396] ยุวานญฺจ

สพฺพสฺส ยุวสทฺทสฺส กณ โหติ อิยิฏฺเฐสุฯ ‘‘เตสุ วุทฺธี’’ติอาทินา การสฺส กาโรฯ กนิโย, กนิฏฺโฐฯ

[397] วนฺตุ มนฺตุ วีนญฺจ โลโป

วนฺตุมนฺตุวี อิจฺเจเตสํ ปจฺจยานํ โลโป โหติ อิยิฏฺเฐสุฯ สพฺเพ อิเม คุณวนฺโต อยมิเมสํ วิเสเสน คุณวาติ คุณิโย, คุณิฏฺโฐ, วิเสเสน สติมาติ สติโย, สติฏฺโฐ, วิเสเสน เมธาวีติ เมธิโย, เมธิฏฺโฐ อิจฺจาทิฯ

วิเสสตทฺธิตํฯ

อสฺสตฺถิตทฺธิต

‘‘เมธา ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมิํ วา วิชฺชตี’’ติ วิคฺคเห –

[398] ตทสฺสตฺถีติ วี จ

ปฐมาวิภตฺยนฺตา ‘‘ตทสฺส อตฺถิ, ตสฺมิํ วา วิชฺชติ’’ อิจฺเจเตสฺวตฺเถสุ วีปจฺจโย โหติฯ เมธามายา สทฺเทหิ จายํฯ เมธาวี, เมธาวิโนฯ อิตฺถิยํ อีการนฺตตฺตา ‘‘ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี’’ติ อินี, เมธาวินี, เมธาวินิโยฯ นปุํสเก เมธาวิ กุลํฯ เอวํ มายาวี, มายาวินี, มายาวิ จิตฺตํฯ

คฺคหเณน โส อิ ลว อาลาทิปฺปจฺจยา จฯ ยถา – สุเมธา ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมิํ วา วิชฺชตีติ สุเมธโส, รสฺสตฺตํฯ เอวํ โลมโสฯ