เมนู

ปหรณํ ปหาโร, เอวํ ปราภโว, นิวาโส, นีหาโร, อุหาโร, ทุหาโร, สํหาโร, วิหาโร, อวหาโร, อนุหาโร, ปริหาโร, อธิหาโร, อภิหาโร, ปติหาโร, สุหาโร, อาหาโร, อติหาโร, อปิหาโร, อปหาโร , อุปหาโรฯ ปหรติ, ปราภวติ, นิวสติ, นีหรติ, อุทฺธรติ อิจฺจาทิ โยเชตพฺพํฯ

ธาตฺวตฺถํ พาธเต โกจิ, โกจิ ตมนุวตฺตเต;

ตเมวญฺโญ วิเสเสติ, อุปสคฺคคตี ติธาฯ

โอปสคฺคิกปทํ นิฏฺฐิตํฯ

เนปาติกปท

สมุจฺจยวิกปฺปนปฏิเสธปูรณาทิอตฺถํ อสตฺววาจกํ เนปาติกํ ปทํฯ

ตตฺร อิติ สมุจฺจยา’นฺวาจเย’ตรีตรโยคสมาหารา’วธารณาทีสุฯ

วาอิติ วิกปฺปนู’ปมาน สมุจฺจย ววตฺถิตวิภาสาสุฯ

น โน มา อ อลํ หลํ อิจฺเจเต ปฏิเสธนตฺเถฯ

อลํ ปริยตฺติ ภูสเนสุ จฯ

ปูรณตฺถํ ทุวิธํ อตฺถปูรณํ ปทปูรณญฺจฯ

ตตฺถ อถ ขลุ วต วถ อโถ อสฺสุ ยคฺเฆ หิ จรหิ นํ ตํ วา จ ตุว โว ปน หเว กีว ห ตโต ยถา สุทํ โข เว หํ เอนํ เสยฺยถิทํ อิจฺเจวมาทีนิ ปทปูรณานิฯ

ตตฺถ – อถอิติ ปญฺหา’นนฺตริยา’ธิการาทีสุ จฯ

ขลุอิติ ปฏิเสธา’วธารณ ปสิทฺธีสุ จฯ

วตอิติ เอกํส เขทา’นุกมฺปสงฺกปฺเปสุ จฯ

อโถอิติ อนฺวาเทเส จฯ