เมนู

ลฬานมวิเสโส ฯ ววตฺถิตวิภาสตฺโถยํ วาสทฺโท, เตน ‘‘โสฬส’’ อิติ นิจฺจํ, ‘‘เตฬส, เตรส, จตฺตาลีสํ, จตฺตารีส’’มิติ วิภาสา, ทส ปนฺนรสาทีสุ น จ โหติฯ

สตฺต จ ทส จ, สตฺตหิ วา อธิกา ทสาติ อตฺเถ สตฺตรส, สตฺตทสฯ

อฏฺฐ จ ทส จ, อฏฺฐหิ วา อธิกา ทสาติ อตฺเถ อฏฺฐทส อิตีธ อาตฺเต กเต –

‘‘วา, ทสฺส, ร, สงฺขฺยาเน’’ติ จ วตฺตเตฯ

[259] อฏฺฐาทิโต จ

อฏฺฐาทิโต จ ทสสทฺทสฺส การสฺส กาโร โหติ วา สงฺขฺยาเนฯ อฏฺฐารส, อฏฺฐาทสฯ

อฏฺฐาทิโตติ กิํ? จตุทฺทสฯ

กติสทฺโท พหุวจนนฺโตว, ‘‘กติ โย’’ อิตีธ

นิจฺจํ โยโลปาทิ, รสฺสตฺตํ, กติ ติฏฺฐนฺติ, กติ ปสฺสสิ, กติหิ กติภิ, กตินํ, กติหิ กติภิ, กตินํ, กติสุฯ

อลิงฺคนามํ นิฏฺฐิตํฯ

วิภตฺติปฺปจฺจยวิธาน

อถ วิภตฺติปฺปจฺจยนฺตา วุจฺจนฺเตฯ

เตสํ ปนาลิงฺคตฺตา, นิปาตตฺตา จ ติลิงฺเค, วจนทฺวเย จ สมานํ รูปํฯ

ปุริสสฺมา, ปุริเสหิ วาติ อตฺเถ –