เมนู

อลิงฺคนาม

อถาลิงฺเคสุ นาเมสุ ตุมฺหมฺหสทฺทา วุจฺจนฺเตฯ

เตสํ ปนาลิงฺคตฺตา ตีสุ ลิงฺเคสุ สมานรูปํฯ ‘‘ตุมฺหมฺห’’อิติ ฐิเต สฺยาทฺยุปฺปตฺติฯ

‘‘สวิภตฺตีนํ, ตุมฺหมฺหาก’’นฺติ อธิกาโรฯ

[232] ตฺวมหํ สิมฺหิ จ

สพฺเพสํ ตุมฺหอมฺหสทฺทานํ สวิภตฺตีนํ ยถากฺกมํ ตฺวํอหํอิจฺเจเต อาเทสา โหนฺติ สิมฺหิ วิภตฺติมฺหิฯ สทฺเทน ตุมฺหสฺส ตุวญฺจ โหติฯ ตฺวํ ปุมา, ตฺวํ อิตฺถี, ตฺวํ นปุํสกํ, ตุวํ สตฺถา วาฯ อหํ ปุมา, อหํ อิตฺถี, อหํ นปุํสกํฯ

พหุวจเน ‘‘สพฺพนามการเต ปฐโม’’ติ เอกาโรฯ ตุมฺเห ติฏฺฐถ, ภิยฺโย อมฺเห มเหมเสฯ

‘‘อมฺหสฺสา’’ติ วตฺตเตฯ

[233] มยํ โยมฺหิ ปฐเม

สพฺพสฺส อมฺหสทฺทสฺส สวิภตฺติสฺส มยํอาเทโส โหติ โยมฺหิ ปฐเมฯ มยํ คจฺฉามฯ

เอตฺถ จ เอกสฺมิมฺปิ คารวพหุมาเนน พหุตฺตสมาโรปา พหุวจนํ โหติฯ

‘‘อํมฺหี’’ติ วตฺตเตฯ

[234] ตวํ มมญฺจ นวา

สพฺเพสํ ตุมฺห อมฺหสทฺทานํ สวิภตฺตีนํ ตวํ มมํอิจฺเจเต อาเทสา โหนฺติ นวา ยถากฺกมํ อํมฺหิ วิภตฺติมฺหิฯ ตวํ, มมํ ปสฺสฯ