เมนู

?ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

โมคฺคลฺลานสุตฺตปาโฐ

(1) ปฐโม กณฺโฑ (สญฺญาทิ)

[1] ออาทโย ติตาลีส วณฺณาฯ

[2] ทสา-โท สราฯ

[3] ทฺเวทฺเว สวณฺณาฯ

[4] ปุพฺโพ รสฺโสฯ

[5] ปโร ทีโฆฯ

[6] กาทโย พฺยญฺชนาฯ

[7] ปญฺจ ปญฺจกา วคฺคาฯ

[8] พินฺทุ นิคฺคหีตํฯ

[9] อิยุวณฺณา ฌลา นามสฺสนฺเตฯ

[10] ปิตฺถิยํฯ

[11] ฆาฯ

[12] โค สฺยาลปเนฯ

(สญฺญา)

[13] วิธิพฺพิเสสนนฺตสฺสฯ

[14] สตฺตมิยํ ปุพฺพสฺสฯ

[15] ปญฺจมิยํ ปรสฺสฯ