เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

มหาวํสปาฬิ

ปถมปริจฺเฉท

มหิยงฺคณาคมนํ

[1]

นมสฺสิตฺวาน สมฺพุทฺธํ, สุสุทฺธํ สุทฺธวํสชํ;

มหาวํสํ ปวกฺขามิ, นานานูนาธิการิกํฯ

[2]

โปราเณหิ กโต’เปโส, อติวิตฺถาริโต กฺวจิ;

อตีว กฺวจิ สํขิตฺโต, อเนกปุนรุตฺตโกฯ

[3]

วชฺชิตํ เตหิ โทเสหิ, สุขคฺคหณธารณํ;

ปสาทสํเวคกรํ, สุติโต จ อุปาคตํฯ

[4]

ปสาทชนเก ฐาเน, ตถา สํเวคการเก;

ชนยนฺโต ปสาทญฺจ, สํเวคญฺจ สุณาถ ตํฯ

[5]

ทีปงฺกรญฺหิ สมฺพุทฺธํ, ปสฺสิตฺวา โน ชิโน ปุรา;

โลกํ ทุกฺขา ปโมเจตุํ, โพธาย ปณิธิํ อกาฯ

[6]

ตโต ตญฺเจว สมฺพุทฺธํ, โกณฺฑญฺญํ มงฺคลํ มุนิํ;

สุมนํ เรวตํ พุทฺธํ, โสภิตญฺจ มหามุนิํฯ

[7]

อโนมทสฺสิํ สมฺพุทฺธํ, ปทุมํ นารทํ ชินํ;

ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธํ, สุเมธญฺจ ตถาคตํฯ

[8]

สุชาตํ ปิยทสฺสิญฺจ, อตฺถทสฺสิญฺจ นายกํ;

ธมฺมทสฺสิญฺจ สิทฺธตฺถํ, ติสฺสํ ผุสฺสชินํ ตถาฯ

[9]

วิปสฺสิํ สิขีสมฺพุทฺธํ, สมฺพุทฺธํ เวสฺสภุํ วิภุํ;

กกุสนฺธญฺจ สมฺพุทฺธํ, โกณาคมนเมว จฯ

[10]

กสฺสปํ สุคตญฺจ’เม, สมฺพุทฺเธ จตุวีสติ;

อาราเธตฺวา มหาวีโร, เตหิ โพธาย พฺยากโตฯ

[11]