เมนู

ฯนโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

พุทฺธคุณคาถาวลี

ยเถว ปุปฺผราสิมฺหา, คนฺเถยฺย มาลา โสภนา;

เอวํ พุทฺธคุณคาถา, วิรจิํ สหสฺสาธิกาฯ