เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ปชฺชมธุ

อานนฺท รญฺญ รตนาทิ มหา ยตินฺท,

นิจฺจปฺปพุทฺธ ปทุมปฺปิย เสวินงฺคี;

พุทฺธปฺปิเยน ฆน พุทฺธ คุณปฺปิเยน,

เถราลินา รจิต ปชฺชมธุํ ปิพนฺตุฯ

[1]

อุณฺณาปปุณฺณสสิมณฺทลโต คลิตฺวา,

ปาทมฺพุชงฺคุลิ ทลฏฺฐ สุธา ลวานํ;

ปนฺตีว สตฺถุ นขปนฺติ ปชาวิเสสํ,

ปีเณตุ สุทฺธ สุขิตมฺมณ ตุนฺฑปีตาฯ