เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ชินาลงฺการ

ปณามทีปนีคาถา

[1]

โย โลกตฺถาย พุทฺโธ ธนสุตภริยาองฺคชีเว จชิตฺวา ปูเรตฺวา อารมิโย ติทสมนุปเม โพธิปกฺขียธมฺเม,

ปตฺวา โพธิํ วิสุทฺธํ สกลคุณททํ เสฏฺฐภูโต ติโลเก,

กตฺวา ทุกฺขสฺส อนฺตํ กตสุภชนตํ ทุกฺขโต โมจยิตฺถฯ