เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

สุตฺตวนฺทนา

[1]

ธมฺมตฺถ เทสนา เวธ,

จตุคมฺภีร ทุทฺทสํ;

ธมฺมํ โลกสฺส เทเสนฺตํ,

ธมฺมราชํ นมามหํ;

[2]