เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ลกฺขณาโต

พุทฺธโถมนาคาถา

[1]

ภวาภเวสุ เนเกสุ,

ปูเรสิ ติํสปารมี;

จริยาโยจ สมฺพุทฺโธ,

ปริจฺจาเคชหํสทาฯ

[2]