เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ปรมตฺถทีปนี

สงฺคห มหาฏีกา ปาฐ

คนฺถารพฺภกถา

[ก]

อุทยา ยสฺส เอกสฺส, สทฺธมฺมรํสิ ชาลิโน;

ปพุชฺฌิํสุ ชนมฺพุชา, ชาติกฺเขตฺเต มหาสเรฯ

[ข]

วนฺทามิ ตํ มหาสูรํ, มหาโมห ตโมนุทํ;

สญฺชาตํ โส หทเย มยฺหํ, ตโมขนฺธํ ปนูทตํฯ

[ค]

โปราณเกหิ วิญฺญูหิ, วณฺณิตา วณฺณนา พหู;

ทิสฺสนฺติ อิธ โลกมฺหิ, อภิธมฺมตฺถสงฺคเหฯ

[ฆ]

น ตาหิ ตุฏฺฐิํ วินฺทนฺติ, เย สารตฺถา ภิมานิโน;

เต มํ สงฺคมฺม ยาจนฺติ, ปรมตฺถสฺส ทีปนํฯ

[ง]

มหณฺณเว รตนานิ, อุทฺธริตฺวา ทิปวาสินํ;

ยถิจฺฉกํปิ ทชฺเชยฺยุํ, น วตฺตพฺพาว อูนตาฯ

[จ]