เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

วิสุทฺธิมคฺค-มหาฏีกา

(ปฐโม ภาโค)

คนฺถารมฺภกถา

สทฺธมฺมรํสิมาลี โย, วิเนยฺยกมลากเร;

วิโพเธสิ มหาโมห-ตมํ หนฺตฺวาน สพฺพโสฯ

ญาณาติสยพิมฺพํ ตํ, วิสุทฺธกรุณารุณํ;

วนฺทิตฺวา นิรุปกฺเลสํ, พุทฺธาทิจฺจํ มโหทยํฯ

โลกาโลกกรํ ธมฺมํ, คุณรสฺมิสมุชฺชลํ;

อริยสงฺฆญฺจ สมฺผุลฺลํ, วิสุทฺธกมลากรํฯ

วนฺทนาชนิตํ ปุญฺญํ, อิติ ยํ รตนตฺตเย;

หตนฺตราโย สพฺพตฺถ, หุตฺวาหํ ตสฺส เตชสาฯ

สมฺปนฺนสีลาจาเรน, ธีมตา สุจิวุตฺตินา;

อชฺเฌสิโต ทาฐานาคตฺเถเรน ถิรเจตสาฯ

วิสุทฺธจริโต นาโถ, ยํ วิสุทฺธิมนุตฺตรํ;

ปตฺวา เทเสสิ กรุณาสมุสฺสาหิตมานโสฯ

ตสฺสา อธิคมูปาโย, วิสุทฺธนยมณฺฑิโต;

วิสุทฺธิมคฺโค โย วุตฺโต, สุวิสุทฺธปทกฺกโมฯ

สุวิสุทฺธํ อสํกิณฺณํ, นิปุณตฺถวินิจฺฉยํ;

มหาวิหารวาสีนํ, สมยํ อวิโลมยํฯ