เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

อภิธมฺมมาติกาปาฬิ

เอกํ สมยํ ภควา เทเวสุ วิหรติ ตาวติํสภวเน ปาริจฺฉตฺตกมูเล ปณฺฑุกมฺพลสิลายํฯ ตตฺร โข ภควา เทวานํ ตาวติํสานํ อภิธมฺมกถํ กเถสิฯ

1. ธมฺมสงฺคณีมาติกา

ติกมาติกา

กุสลา ธมฺมา (ธ. ส. ติกมาติกา 1-22), อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมาฯ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา, ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา, อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมาฯ วิปากา ธมฺมา, วิปากธมฺมธมฺมา, เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมาฯ อุปาทิณฺณุปาทานิยา ธมฺมา, อนุปาทิณฺณุปาทานิยา ธมฺมา, อนุปาทิณฺณอนุปาทานิยา ธมฺมาฯ สํกิลิฏฺฐสํกิเลสิกา ธมฺมา, อสํกิลิฏฺฐสํกิเลสิกา ธมฺมา, อสํกิลิฏฺฐอสํกิเลสิกา ธมฺมาฯ สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา, อวิตกฺกวิจารมตฺตา ธมฺมา, อวิตกฺกอวิจารา ธมฺมาฯ ปีติสหคตา ธมฺมา, สุขสหคตา ธมฺมา, อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมาฯ ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา, ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา, เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมาฯ