เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

องฺคุตฺตรนิกาเย

ปญฺจกนิปาต-ฏีกา

1. ปฐมปณฺณาสกํ

1. เสขพลวคฺโค

1. สํขิตฺตสุตฺตวณฺณนา

[1] ปญฺจกนิปาตสฺส ปฐเม กามํ สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ ถิรภาโวปิ พลฏฺโฐ เอว, ปฏิปกฺเขหิ ปน อกมฺปนียตฺตํ สาติสยํ พลฏฺโฐติ วุตฺตํ – ‘‘อสฺสทฺธิเย น กมฺปตี’’ติฯ

สํขิตฺตสุตฺตวณฺณนา นิฏฺฐิตาฯ

2-6. วิตฺถตสุตฺตาทิวณฺณนา

[2-6] ทุติเย หิรียตีติ ลชฺชติ วิรชฺชติฯ ยสฺมา หิรี ปาปชิคุจฺฉนลกฺขณา, ตสฺมา ‘‘ชิคุจฺฉตีติ อตฺโถ’’ติ วุตฺตํฯ โอตฺตปฺปตีติ อุตฺรสติฯ ปาปุตฺราสลกฺขณญฺหิ โอตฺตปฺปํฯ