เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

สํยุตฺตนิกาเย

มหาวคฺคฏีกา

1. มคฺคสํยุตฺตํ

1. อวิชฺชาวคฺโค