เมนู

[278] สาธุการมทาสีติ สาธุสทฺทํ สาเวสิฯ ตํ ปน ปสํสา โหตีติ ปสํสตฺโถ สาธุสทฺโทฯ เตนาห ‘‘เทสนํ ปสํสนฺโต’’ติฯ วิชฺชมาเนหิ วณฺเณหิ คุณวนฺเต อุทคฺคตากรณํ สมฺปหํสนํ, เกวลํ คุณสํกิตฺตนวเสน โถมนา ปสํสาติ อยเมเตสํ วิเสโสฯ

อานนฺทภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนาย ลีนตฺถปฺปกาสนา สมตฺตาฯ

3. มหากจฺจานภทฺเทกรตฺตสุตฺตวณฺณนา

[279] อุณฺหภาเวน ตปนโต ตปํ อุทกํ เอตสฺสาติ ตโปทา, รหโทฯ เตนาห ‘‘ตตฺโตทกสฺส รหทสฺสา’’ติฯ สงฺเขเปน วุตฺตมตฺถํ วิตฺถารโต ทสฺเสตุํ, ‘‘เวภารปพฺพตสฺสา’’ติอาทิ วุตฺตํฯ ตโต อุทกรหทโต, ตํ รหทํ อุปนิสฺสายาติ อตฺโถฯ นาคภวนาคโตปิ หิ โส รหโท ตโต อุปริ มนุสฺสโลเก ชลาสเยน สมฺพทฺโธ โหติฯ เตน วุตฺตํ – ‘‘ตโปทา นาม นที สนฺทตี’’ติฯ เอทิสาติ กุถิตา อุณฺหา, อนฺวตฺถนามวเสน ตโปทาติ จ วุจฺจตีติ อตฺโถฯ เปตโลโกติ เปตานํ วสนฏฺฐานํ ปจฺเจกนิรยํ สนฺธายาหฯ อิมสฺส ปน อารามสฺสาติ ตโปทารามสฺสฯ ตโตติ ตโปทาสงฺขาตนทิโตฯ มหาอุทกรหโทติ มหาอุทกภริตํ ปลฺลลํฯ

[280] สมิทฺโธติ อุฬาโร, ปริปุณฺโณเยวาติ อตฺโถฯ อาทิมฺหิ พฺรหฺมจริยมสฺสาติ อาทิพฺรหฺมจริโย, โส เอว อาทิพฺรหฺมจริยโกฯ เตนาห ‘‘ปุพฺพภาคปฺปฏิปตฺติภูโต’’ติฯ ‘‘อตีตํ อนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺน’’นฺติ อทฺธเภทมุเขน สงฺขตธมฺมโพธวจนํฯ

[282] กามํ ขนฺธาทิวเสน วิภชนํ สาธารณํ, ปฐมทุติยจตุตฺถสุตฺเตสุ ปน ขนฺธวเสน วิภชนํ กตฺวา อิธ ตถา อกตฺวา เอวํ เทสนาย ฐปนํ ตโต อญฺญถา อายตนวเสน วิภชนตฺถํฯ เอวํ วิภินฺนา หิ สงฺเขปวิตฺถารโต อนวเสสา สมฺมสนุปคา ธมฺมา วิภชิตฺวา ทสฺสิตา โหนฺติ; อยํ กิเรตฺถ ภควโต อชฺฌาสโย เถเรน นยโต คหิโตติ ทสฺเสตุํ, ‘‘อิมสฺมิํ กิรา’’ติอาทิ วุตฺตํฯ