เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทสิกฺขา-มูลสิกฺขา

ขุทฺทสิกฺขา

คนฺถารมฺภกถา

(ก)

อาทิโต อุปสมฺปนฺน-สิกฺขิตพฺพํ สมาติกํ;

ขุทฺทสิกฺขํ ปวกฺขามิ, วนฺทิตฺวา รตนตฺตยํฯ

ตตฺรายํ มาติกา

(ข)

ปาราชิกา จ จตฺตาโร, ครุกา นว จีวรํ;

รชนานิ จ ปตฺโต จ, ถาลกา จ ปวารณาฯ

(ค)

กาลิกา จ ปฏิคฺคาโห, มํเสสุ จ อกปฺปิยํ;

นิสฺสคฺคิยานิ ปาจิตฺติ, สมณกปฺป ภูมิโยฯ

(ฆ)

อุปชฺฌาจริยวตฺตานิ, วจฺจปฺปสฺสาวฐานิกํ;

อาปุจฺฉกรณํ นคฺโค, นฺหานกปฺโป อวนฺทิโยฯ

(ง)

จมฺมํ อุปาหนา เจว, อโนโลกิยมญฺชนี;

อกปฺปิยสยนานิ, สมานาสนิโกปิ จฯ

(จ)

อสํวาสิโก จ กมฺมํ, มิจฺฉาชีววิวชฺชนา;

วตฺตํ วิกปฺปนา เจว, นิสฺสโย กายพนฺธนํฯ

(ฉ)