เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

วินยวินิจฺฉยฏีกา

(ปฐโม ภาโค)

คนฺถารมฺภกถา

(ก)

อาทิจฺจวํสมฺพรปาตุภูตํ ;

พฺยามปฺปภามณฺฑลเทวจาปํ;

ธมฺมมฺพุนิชฺฌาปิตปาปฆมฺมํ;

วนฺทามหํ พุทฺธ มหมฺพุวนฺตํฯ

(ข)

ปสนฺนคมฺภีรปทาฬิโสตํ;

นานานยานนฺตตรงฺคมาลํ;

สีลาทิขนฺธามิตมจฺฉคุมฺพํ ;

วนฺทามหํ ธมฺม มหาสวนฺติํฯ

(ค)

สีโลรุเวลํ ธุตสงฺขมาลํ;

สนฺโตสโตยํ สมถูมิจิตฺตํ;

ปธานกิจฺจํ อธิจิตฺตสารํ;

วนฺทามหํ สงฺฆ มหาสมุทฺทํฯ

(ฆ)

เย ตนฺติธมฺมํ มุนิราชปุตฺตา;

ยาวชฺชกาลํ ปริปาลยนฺตา;

สํวณฺณนํ นิมฺมลมานยิํสุ;

เต ปุพฺพเก จาจริเย นมามิฯ

(ง)