เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

วินยวินิจฺฉโย

คนฺถารมฺภกถา

[1]

วนฺทิตฺวา สิรสา เสฏฺฐํ, พุทฺธมปฺปฏิปุคฺคลํ;

ภวาภาวกรํ ธมฺมํ, คณญฺเจว นิรงฺคณํฯ

[2]

ภิกฺขูนํ ภิกฺขุนีนญฺจ, หิตตฺถาย สมาหิโต;

ปวกฺขามิ สมาเสน, วินยสฺสวินิจฺฉยํฯ

[3]

อนากุลมสํกิณฺณํ, มธุรตฺถปทกฺกมํ;

ปฏุภาวกรํ เอตํ, ปรมํ วินยกฺกเมฯ

[4]

อปารํ โอตรนฺตานํ, สารํ วินยสาครํ;

ภิกฺขูนํ ภิกฺขุนีนญฺจ, นาวาภูตํ มโนรมํฯ

[5]

ตสฺมา วินยนูปายํ, วินยสฺสวินิจฺฉยํ;

อวิกฺขิตฺเตน จิตฺเตน, วทโต เม นิโพธถฯ

ภิกฺขุวิภงฺโค

ปาราชิกกถา