เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

วินยปิฏเก

วิมติวิโนทนี-ฏีกา (ปฐโม ภาโค)

คนฺถารมฺภกถา

กรุณาปุณฺณหทยํ , สุคตํ หิตทายกํ;

นตฺวา ธมฺมญฺจ วิมลํ, สงฺฆญฺจ คุณสมฺปทํฯ

วณฺณนา นิปุณาเหสุํ, วินยฏฺฐกถาย ยา;

ปุพฺพเกหิ กตา เนกา, นานานยสมากุลาฯ

ตตฺถ กาจิ สุวิตฺถิณฺณา, ทุกฺโขคาหา จ คนฺถโต;

วิรทฺธา อตฺถโต จาปิ, สทฺทโต จาปิ กตฺถจิฯ

กาจิ กตฺถจิ อปุณฺณา, กาจิ สมฺโมหการินี;

ตสฺมา ตาหิ สมาทาย, สารํ สงฺเขปรูปโตฯ

ลีนตฺถญฺจ ปกาเสนฺโต, วิรทฺธญฺจ วิโสธยํ;

อุปฏฺฐิตนยญฺจาปิ, ตตฺถ ตตฺถ ปกาสยํฯ

วินเย วิมติํ เฉตุํ, ภิกฺขูนํ ลหุวุตฺตินํ;

สงฺเขเปน ลิขิสฺสามิ, ตสฺสา ลีนตฺถวณฺณนํฯ