เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

อภิธมฺมปิฏเก

ปญฺจปกรณ-อฏฺฐกถา

ธาตุกถา-อฏฺฐกถา

อฏฺฐารสหิ เภเทหิ, วิภงฺคํ มารภญฺชโน;

เทสยิตฺวา มหาวีโร, ยํ ตสฺเสว อนนฺตรํฯ

อเทสยิ ธาตุกถํ, ธาตุเภทปฺปกาสโน;

ตสฺสตฺถํ ทีปยิสฺสามิ, ตํ สุณาถ สมาหิตาติฯ

1. มาติกาวณฺณนา

1. นยมาติกาวณฺณนา

[1] สงฺคโห อสงฺคโหติอาทีนญฺหิ วเสน อิทํ ปกรณํ จุทฺทสวิเธน วิภตฺตนฺติ วุตฺตํฯ ตํ สพฺพมฺปิ อุทฺเทสนิทฺเทสโต ทฺวิธา ฐิตํฯ ตตฺถ มาติกา อุทฺเทโสฯ สา ปญฺจวิธา – นยมาติกา, อพฺภนฺตรมาติกา, นยมุขมาติกา, ลกฺขณมาติกา, พาหิรมาติกาติฯ ตตฺถ สงฺคโห อสงฺคโห…เป.… วิปฺปยุตฺเตน สงฺคหิตํ อสงฺคหิตนฺติ – อยํ จุทฺทสหิ ปเทหิ นิกฺขิตฺตา นยมาติกา นามฯ อยญฺหิ อิมินา สงฺคหาทิเกน นเยน ธาตุกถา ธมฺมา วิภตฺตาติ ทสฺเสตุํ ฐปิตตฺตา นยมาติกาติ วุจฺจติฯ เอเตสํ ปทานํ มูลภูตตฺตา มูลมาติกาติปิ วตฺตุํ วฏฺฏติฯ