เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

ปฏิสมฺภิทามคฺค-อฏฺฐกถา

(ปฐโม ภาโค)

คนฺถารมฺภกถา

โย สพฺพโลกาติคสพฺพโสภา-

ยุตฺเตหิ สพฺเพหิ คุเณหิ ยุตฺโต;

โทเสหิ สพฺเพหิ สวาสเนหิ,

มุตฺโต วิมุตฺติํ ปรมญฺจ ทาตาฯ

นิจฺจํ ทยาจนฺทนสีตจิตฺโต,

ปญฺญารวิชฺโชติตสพฺพเนยฺโย;

สพฺเพสุ ภูเตสุ ตมคฺคภูตํ,

ภูตตฺถนาถํ สิรสา นมิตฺวาฯ

โย สพฺพภูเตสุ มุนีว อคฺโค, อนนฺตสงฺเขสุ ชินตฺตเชสุ;

อหู ทยาญาณคุเณหิ สตฺถุลีลานุการี ชนตาหิเตสุฯ

ตํ สาริปุตฺตํ มุนิราชปุตฺตํ, เถรํ ถิราเนกคุณาภิรามํ;

ปญฺญาปภาวุคฺคตจารุกิตฺติํ, สุสนฺตวุตฺติญฺจ อโถ นมิตฺวาฯ