เมนู

16. สาริปุตฺตสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา

[190] โสฬสเม น เม ทิฏฺโฐติ สาริปุตฺตสุตฺตนิทฺเทโสฯ ตตฺถ อิโต ปุพฺเพติ อิโต สงฺกสฺสนคเร โอตรณโต ปุพฺเพฯ วคฺคุวโทติ สุนฺทรวโทฯ ตุสิตา คณิมาคโตติ ตุสิตกายา จวิตฺวา มาตุกุจฺฉิํ อาคตตฺตา ตุสิตา อาคโตฯ คณาจริยตฺตา คณี ฯ สนฺตุฏฺฐฏฺเฐน วา ตุสิตสงฺขาตา เทวโลกา คณิํ อาคโต, ตุสิตานํ วา อรหนฺตานํ คณิํ อาคโตติฯ

อิมินา จกฺขุนาติ อิมินา อตฺตภาวปริยาปนฺเนน ปกติมํสจกฺขุนาฯ อิมินา อตฺตภาเวนาติ อิมินา ปจฺฉิเมน อตฺตภาเวนฯ ตาวติํสภวเนติ ตาวติํสเทวโลเกฯ ปาริจฺฉตฺตกมูเลติ โกวิฬารรุกฺขสฺส เหฏฺฐาฯ ปณฺฑุกมฺพลสิลายนฺติ รตฺตกมฺพลสทิสปาสาณปิฏฺเฐฯ วสฺสํ วุฏฺโฐติ วุฏฺฐวสฺโสฯ เทวคณปริวุโตติ เทวสงฺเฆน ปริวาริโตฯ โอติณฺโณติ อวติณฺโณฯ อิมํ ทสฺสนํ ปุพฺเพติ อญฺญตฺร อิมมฺหา ทสฺสนา ปุพฺเพฯ น ทิฏฺโฐติ อญฺญทา น ทิฏฺฐปุพฺโพฯ

ขตฺติยสฺส วาติ ขตฺติยสฺส วทนฺตสฺส น สุโตฯ พฺราหฺมณาทีสุปิ เอเสว นโยฯ

มธุรวโทติอาทีสุ พฺยญฺชนสมฺปนฺนํ มธุรํ วทตีติ มธุรวโทฯ เปมชนกํ เปมารหํ วทตีติ เปมนียวโทฯ หทยงฺคมจิตฺเต ฐปนโยคฺยํ วทตีติ หทยงฺคมวโทฯ กรวีกสกุณสทฺโท วิย มธุรโฆโส อสฺสาติ กรวีกรุตมญฺชุโฆโสฯ วิสฺสฏฺโฐ จาติ อปลิพุทฺโธ ตตฺถ ตตฺถ อปกฺขลโนฯ วิญฺเญยฺโย จาติ สุวิชาเนยฺโย จฯ มญฺชุ จาติ มธุโร จฯ สวนีโย จาติ กณฺณสุโข จฯ พินฺทุ จาติ ฆโน จฯ อวิสารี จาติ น ปตฺถโฏ จฯ คมฺภีโร จาติ น อุตฺตาโน จฯ นินฺนาทิ จาติ โฆสวนฺโต จฯ อสฺสาติ อสฺส สตฺถุโนฯ พหิทฺธา ปริสายาติ ปริสโต พหิฯ น นิจฺฉรตีติ น นิกฺขมติฯ กิํการณา? เอวรูโป มธุรสทฺโท นิกฺการณา มา วินสฺสตูติฯ พฺรหฺมสฺสโรติ อญฺเญ ฉินฺนสฺสราปิ ภินฺนสฺสราปิ กากสฺสราปิ โหนฺติ, อยํ ปน มหาพฺรหฺมุโน สรสทิเสน สเรน สมนฺนาคโตฯ มหาพฺรหฺมุโน หิ ปิตฺตเสมฺเหหิ อปลิพุทฺธตฺตา สโร วิสุทฺโธ โหติ, ภควตาปิ กตกมฺมํ วตฺถุํ โสเธติ, วตฺถุโน สุทฺธตฺตา นาภิโต ปฏฺฐาย สมุฏฺฐหนฺโต สโร วิสุทฺโธ อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตาว สมุฏฺฐาติฯ กรวีโก วิย ภณตีติ กรวีกภาณี, มตฺตกรวีกรุตมญฺชุโฆโสติ อตฺโถฯ

ตาเรตีติ อเขมนฺตฏฺฐานํ อติกฺกาเมติฯ อุตฺตาเรตีติ เขมนฺตภูมิํ อุปเนนฺโต ตาเรติฯ