เมนู

11. กลหวิวาทสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา

[97] เอกาทสเม กลหวิวาทสุตฺตนิทฺเทเส กุโตปหูตา กลหา วิวาทาติ กลโห จ ตสฺส ปุพฺพภาโค วิวาโท จาติ อิเม กุโต ชาตาฯ ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จาติ ปริเทวโสกา จ สหมจฺฉรา จ กุโต ปหูตาฯ มานาติมานา สหเปสุณา จาติ มานา จ อติมานา จ เปสุณา จ กุโต ปหูตาฯ เตติ เต สพฺเพปิ อฏฺฐ กิเลสธมฺมาฯ ตทิงฺฆ พฺยูหีติ ตํ มยา ปุจฺฉิตมตฺถํ พฺรูหิ, ยาจามิ ตํ อหนฺติฯ ยาจนตฺโถ หิ อิงฺฆาติ นิปาโตฯ

เอเกน อากาเรนาติ เอเกน การเณนฯ อปเรน อากาเรนาติ อปเรน การเณนฯ อาคาริกา ทณฺฑปสุตาติ คหปติโน วิเหสมานาฯ ปพฺพชิตา อาปตฺติํ อาปชฺชนฺตาติ อนคาริกา สตฺตสุ อาปตฺติกฺขนฺเธสุ อญฺญตรํ อาปชฺชมานาฯ

กุโตปหูตาติ กุโตภูตาฯ กุโตชาตาติ กุโต ปฏิลทฺธภาวาฯ กุโตสญฺชาตาติ อุปสคฺเคน ปทํ วฑฺฒิตํฯ กุโตนิพฺพตฺตาติ กุโต นิพฺพตฺตลกฺขณํ ปตฺตาฯ อุปสคฺเคน ปทํ วฑฺเฒตฺวา ‘‘กุโตอภินิพฺพตฺตา’’ติ วุตฺตํฯ กุโตปาตุภูตาติ กุโตปากฏีภูตาฯ กิํ นิทานาติอาทีสุ อตฺตโน ผลํ นิเทตีติ นิทานํฯ เอตสฺมา ผลํ สมุเทตีติ สมุทโยฯ เอตสฺมา ผลํ ชายตีติ ชาติฯ เอตสฺมา ผลํ ปภวตีติ ปภโวฯ มูลํ ปุจฺฉตีติ กลหสฺส การณํ ปุจฺฉติฯ การณญฺหิ ปติฏฺฐฏฺเฐน มูลํฯ อตฺตโน ผลนิปฺผาทนตฺถํ หิโนติ ปวตฺตตีติ เหตุฯ ‘‘หนฺท นํ คณฺหถา’’ติ ทสฺเสนฺตํ วิย อตฺตโน ผลํ นิเทตีติ นิทานํฯ เอตสฺมา ผลํ สมฺภวตีติ สมฺภโวฯ ปภวติ ผลํ เอตสฺมาติ ปภโวฯ สมุฏฺฐาติ เอตฺถ ผลํ, เอเตน วา สมุฏฺฐาตีติ สมุฏฺฐานํฯ อตฺตโน ผลํ อาหรตีติ อาหาโรฯ อปฏิกฺขิปิตพฺพฏฺเฐน อตฺตโน ผลํ อารเมตีติ อารมฺมณํฯ เอตํ ปฏิจฺจ อปฏิกฺขิปิตฺวา ผลํ เอติ ปวตฺตตีติ ปจฺจโยฯ เอตสฺมา ผลํ สมุเทตีติ สมุทโยติ เอวเมเตสํ ปทานํ วจนตฺโถ เวทิตพฺโพฯ ตํ สนฺธาย ‘‘กลหสฺส จ วิวาทสฺส จ มูลํ ปุจฺฉตี’’ติอาทินา นเยน เทสนา วุตฺตาฯ

[98] ปิยปฺปหูตาติ ปิยวตฺถุโต ชาตาฯ