เมนู

9. มาคณฺฑิยสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา

[70] นวเม มาคณฺฑิยสุตฺตนิทฺเทเส ปฐมคาถาย ตาว อชปาลนิคฺโรธมูเล นานารูปานิ นิมฺมินิตฺวา อภิกามํ อาคตํ มารธีตรํ ทิสฺวาน ตณฺหํ อรติํ รคญฺจ ฉนฺทมตฺตมฺปิ เมถุนสฺมิํ นาโหสิ, กิเมวิทํ อิมิสฺสา ทาริกาย มุตฺตกรีสปุณฺณํ รูปํ ทิสฺวา ภวิสฺสติ, สพฺพถา ปาทาปิ นํ สมฺผุสิตุํ น อิจฺเฉ, กุโตเนน สํวสิตุนฺติฯ

มุตฺตปุณฺณนฺติ อาหารอุตุวเสน วตฺถิปุฏนฺตรํ ปูเรตฺวา ฐิตมุตฺเตน ปูริตํฯ กรีสปุณฺณนฺติ ปกฺกาสยสงฺขาเต เหฏฺฐานาภิปิฏฺฐิกณฺฏกมูลานํ อนฺตเร อุพฺเพเธน อฏฺฐงฺคุลมตฺเต อนฺตาวสาเน ฐิตวจฺเจน ปุณฺณํฯ เสมฺหปุณฺณนฺติ อุทรปฏเล ฐิตเอกปตฺตปฺปมาเณน เสมฺเหน ปูริตํฯ รุหิรปุณฺณนฺติ ยกนสฺส เหฏฺฐาภาคํ ปูเรตฺวา หทยวกฺกปปฺผาสานํ อุปริ โถกํ โถกํ ปคฺฆรนฺเตน วกฺกหทยยกนปปฺผาเส เตมยมาเนน ฐิเตน เอกปตฺตสฺส ปูรณมตฺเตน สนฺนิจิตโลหิตสงฺขาเตน จ เกสโลมนขทนฺตานํ มํสวินิมุตฺตฏฺฐานญฺเจว ถทฺธสุกฺขจมฺมญฺจ ฐเปตฺวา ธมนีชาลานุสาเรน สพฺพํ อุปาทิณฺณกสรีรํ ผริตฺวา ฐิตสํสรณโลหิตสงฺขาเตน จ ทุวิเธน รุหิเรน ปุณฺณํฯ

อฏฺฐิสงฺฆาตนฺติ สกลสรีเร เหฏฺฐา อฏฺฐีนํ อุปริฏฺฐิตานิ สาธิกานิ ตีณิ อฏฺฐิสตานิ, เตหิ อฏฺฐีหิ ฆฏิตํฯ นฺหารุสมฺพนฺธนฺติ สกลสรีเร อฏฺฐีนิ อาพนฺธิตฺวา ฐิตานิ นว นฺหารุสตานิ, เตหิ นฺหารูหิ สมฺพนฺธํ อาพนฺธํฯ รุธิรมํสาวเลปนนฺติ สํสรณโลหิเตน จ สาธิกานิ ตีณิ อฏฺฐิสตานิ อนุลิมฺเปตฺวา ฐิเตน นวมํสเปสิสเตน จ อนุลิตฺตํ สรีรํฯ จมฺมวินทฺธนฺติ สกลสรีรํ ปริโยนนฺธิตฺวา ปากฏกิโลมกสฺส อุปริ ฉวิยา เหฏฺฐา ฐิตํ จมฺมํ, เตน จมฺเมน วินทฺธํ ปริโยนทฺธํฯ ‘‘จมฺมาวนทฺธ’’นฺติปิ ปาฬิฯ ฉวิยา ปฏิจฺฉนฺนนฺติ อติสุขุมฉวิยา ปฏิจฺฉนฺนํ ฉาเทตฺวา ฐิตํฯ ฉิทฺทาวฉิทฺทนฺติ อเนกฉิทฺทํฯ อุคฺฆรนฺตนฺติ อกฺขิมุขาทีหิ อุคฺฆรนฺตํฯ ปคฺฆรนฺตนฺติ อโธภาเคน ปคฺฆรนฺตํฯ กิมิสงฺฆนิเสวิตนฺติ สูจิมุขาทีหิ นานาปาณกุลสมูเหหิ อาเสวิตํฯ นานากลิมลปริปูรนฺติ อเนกวิเธหิ อสุจิโกฏฺฐาเสหิ ปูริตํฯ