เมนู

อิติ โปกฺขรวเน ปติตํ วสฺสํ วิย ตํ วสฺสํ อโหสิฯ ฉ ขตฺติยา อสฺสาสํ ปฏิลภิํสุฯ มหาชโน ตมฺปิ ทิสฺวา ‘‘อโห อจฺฉริยํ, อโห อพฺภุตํ เอวรูเป ญาติสมาคเม โปกฺขรวสฺสํ วสฺสิ, มหาปถวี กมฺปี’’ติ อจฺฉริยํ ปเวเทสิฯ ตมตฺถํ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห –

[2396]

‘‘สมาคตานํ ญาตีนํ, มหาโฆโส อชายถ;

ปพฺพตา สมนาทิํสุ, มหี ปกมฺปิตา อหุฯ

[2397]

‘‘วุฏฺฐิธารํ ปวตฺเตนฺโต, เทโว ปาวสฺสิ ตาวเท;

อถ เวสฺสนฺตโร ราชา, ญาตีหิ สมคจฺฉถฯ

[2398]

‘‘นตฺตาโร สุณิสา ปุตฺโต, ราชา เทวี จ เอกโต;

ยทา สมาคตา อาสุํ, ตทาสิ โลมหํสนํฯ

[2399]

‘‘ปญฺชลิกา ตสฺส ยาจนฺติ, โรทนฺตา เภรเว วเน;

เวสฺสนฺตรญฺจ มทฺทิญฺจ, สพฺเพ รฏฺฐา สมาคตา;

ตฺวํ โนสิ อิสฺสโร ราชา, รชฺชํ กาเรถ โน อุโภ’’ติฯ

ตตฺถ โฆโสติ การุญฺญโฆโสฯ ปญฺชลิกาติ สพฺเพ นาครา เจว เนคมา จ ชานปทา จ ปคฺคหิตญฺชลิกา หุตฺวาฯ ตสฺส ยาจนฺตีติ ตสฺส ปาเทสุ ปติตฺวา โรทิตฺวา กนฺทิตฺวา ‘‘เทว, ตฺวํ โน สามิ อิสฺสโร, ปิตา เต อิเธว อภิสิญฺจิตฺวา นครํ เนตุกาโม, กุลสนฺตกํ เสตจฺฉตฺตํ ปฏิจฺฉถา’’ติ ยาจิํสุฯ

ฉขตฺติยกมฺมวณฺณนา นิฏฺฐิตาฯ

นครกณฺฑวณฺณนา

ตํ สุตฺวา มหาสตฺโต ปิตรา สทฺธิํ สลฺลปนฺโต อิมํ คาถมาห –

[2400]

‘‘ธมฺเมน รชฺชํ กาเรนฺตํ, รฏฺฐา ปพฺพาชยิตฺถ มํ;

ตฺวญฺจ ชานปทา เจว, เนคมา จ สมาคตา’’ติฯ