เมนู

‘‘อยํ เอกปที เอติ, อุชุํ คจฺฉติ อสฺสมํ;

อิสีปิ อจฺจุโต ตตฺถ, ปงฺกทนฺโต รชสฺสิโร;

ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณํ, อาสทญฺจ มสํ ชฏํฯ

[2005]

‘‘จมฺมวาสี ฉมา เสติ, ชาตเวทํ นมสฺสติ;

ตํ ตฺวํ คนฺตฺวาน ปุจฺฉสฺสุ, โส เต มคฺคํ ปวกฺขตี’’ติฯ

ตตฺถ สมฺพลนฺติ ปาเถยฺยํฯ เอตีติ โย เอกปทิกมคฺโค อมฺหากํ อภิมุโข เอติ, เอส อสฺสมํ อุชุํ คจฺฉติฯ อจฺจุโตติ เอวํนามโก อิสิ ตตฺถ วสติฯ

[2006]

‘‘อิทํ สุตฺวา พฺรหฺมพนฺธุ, เจตํ กตฺวา ปทกฺขิณํ;

อุทคฺคจิตฺโต ปกฺกามิ, เยนาสิ อจฺจุโต อิสี’’ติฯ

ตตฺถ เยนาสีติ ยสฺมิํ ฐาเน อจฺจุโต อิสิ อโหสิ, ตตฺถ คโตติฯ

จูฬวนวณฺณนา นิฏฺฐิตาฯ

มหาวนวณฺณนา

[2007]

‘‘คจฺฉนฺโต โส ภารทฺวาโช, อทฺทสฺส อจฺจุตํ อิสิํ;

ทิสฺวาน ตํ ภารทฺวาโช, สมฺโมทิ อิสินา สหฯ

[2008]

‘‘กจฺจิ นุ โภโต กุสลํ, กจฺจิ โภโต อนามยํ;

กจฺจิ อุญฺเฉน ยาเปสิ, กจฺจิ มูลผลา พหูฯ

[2009]

‘‘กจฺจิ ฑํสา มกสา จ, อปฺปเมว สรีสปา;

วเน วาฬมิคากิณฺเณ, กจฺจิ หิํสา น วิชฺชตี’’ติฯ

ตตฺถ ภารทฺวาโชติ ชูชโกฯ อปฺปเมวาติ อปฺปาเยวฯ หิํสาติ เตสํ วเสน ตุมฺหากํ วิหิํสาฯ

ตาปโส อาห –

[2010]

‘‘กุสลญฺเจว เม พฺรหฺเม, อโถ พฺรหฺเม อนามยํ;

อโถ อุญฺเฉน ยาเปมิ, อโถ มูลผลา พหูฯ

[2011]