เมนู

‘‘สามิกสฺส เต สนฺตกํ, เทวิ, น อปฺปปุญฺญา เอวรูปํ สมฺปตฺติํ ลภนฺติ, มหาปุญฺญตาย เต อยํ ลทฺธา’’ติฯ ธตรฏฺโฐปิ ปญฺจโยชนสติเก นาคภวเน เภริํ จราเปสิ ‘‘โย สมุทฺทชาย สปฺปวณฺณํ ทสฺเสติ, ตสฺส ราชทณฺโฑ ภวิสฺสตี’’ติฯ ตสฺมา เอโกปิ ตสฺสา สปฺปวณฺณํ ทสฺเสตุํ สมตฺโถ นาม นาโหสิฯ สา มนุสฺสโลกสญฺญาย เอว ตตฺถ เตน สทฺธิํ สมฺโมทมานา ปิยสํวาสํ วสิฯ

นครกณฺฑํ นิฏฺฐิตํฯ

อุโปสถกณฺฑํ

สา อปรภาเค ธตรฏฺฐํ ปฏิจฺจ คพฺภํ ปฏิลภิตฺวา ปุตฺตํ วิชายิ, ตสฺส ปิยทสฺสนตฺตา ‘‘สุทสฺสโน’’ติ นามํ กริํสุฯ ปุนาปรํ ปุตฺตํ วิชายิ, ตสฺส ‘‘ทตฺโต’’ติ นามํ อกํสุฯ โส ปน โพธิสตฺโตฯ ปุเนกํ ปุตฺตํ วิชายิ, ตสฺส ‘‘สุโภโค’’ติ นามํ กริํสุฯ อปรมฺปิ ปุตฺตํ วิชายิ, ตสฺส ‘‘อริฏฺโฐ’’ติ นามํ กริํสุฯ อิติ สา จตฺตาโร ปุตฺเต วิชายิตฺวาปิ นาคภวนภาวํ น ชานาติฯ อเถกทิวสํ ตรุณนาคา อริฏฺฐสฺส อาจิกฺขิํสุ ‘‘ตว มาตา มนุสฺสิตฺถี, น นาคินี’’ติฯ อริฏฺโฐ ‘‘วีมํสิสฺสามิ น’’นฺติ เอกทิวสํ ถนํ ปิวนฺโตว สปฺปสรีรํ มาเปตฺวา นงฺคุฏฺฐขณฺเฑน มาตุ ปิฏฺฐิปาเท ฆฏฺเฏสิฯ สา ตสฺส สปฺปสรีรํ ทิสฺวา ภีตตสิตา มหารวํ รวิตฺวา ตํ ภูมิยํ ขิปนฺตี นเขน ตสฺส อกฺขิํ ภินฺทิฯ ตโต โลหิตํ ปคฺฆริฯ ราชา ตสฺสา สทฺทํ สุตฺวา ‘‘กิสฺเสสา วิรวตี’’ติ ปุจฺฉิตฺวา อริฏฺเฐน กตกิริยํ สุตฺวา ‘‘คณฺหถ, นํ ทาสํ คเหตฺวา ชีวิตกฺขยํ ปาเปถา’’ติ ตชฺเชนฺโต อาคจฺฉิฯ ราชธีตา ตสฺส กุทฺธภาวํ ญตฺวา ปุตฺตสิเนเหน ‘‘เทว, ปุตฺตสฺส เม อกฺขิ ภินฺนํ, ขมเถตสฺสาปราธ’’นฺติ อาหฯ ราชา เอตาย เอวํ วทนฺติยา ‘‘กิํ สกฺกา กาตุ’’นฺติ ขมิฯ ตํ ทิวสํ สา ‘‘อิทํ นาคภวน’’นฺติ อญฺญาสิฯ ตโต จ ปฏฺฐาย อริฏฺโฐ กาณาริฏฺโฐ นาม ชาโตฯ จตฺตาโรปิ ปุตฺตา วิญฺญุตํ ปาปุณิํสุฯ

อถ เนสํ ปิตา โยชนสติกํ โยชนสติกํ กตฺวา รชฺชมทาสิ, มหนฺโต ยโส อโหสิฯ โสฬส โสฬส นาคกญฺญาสหสฺสานิ ปริวารยิํสุฯ ปิตุ เอกโยชนสติกเมว รชฺชํ อโหสิฯ