เมนู

พจรานุกรมภาษาไทย,

พจรานุกรมภาษาไทย, [ปฐมปณฺณํ]