เมนู

ปาถิกวคฺค,ปาฬิ

ปาถิกวคฺค,ปาฬิ [ปฐมปณฺณํ]
 • ทีฆนิกาโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาถิกวคฺคปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ปาถิกสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุนกฺขตฺตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกรกฺขตฺติยวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเจลกฬารมฏฺฏกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเจลปาถิกปุตฺตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิทฺธิปาฏิหาริยกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อคฺคญฺญปญฺญตฺติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อุทุมฺพริกสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคฺโรธปริพฺพาชกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตโปชิคุจฺฉาวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปกฺกิเลโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริสุทฺธปปฏิกปฺปตฺตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริสุทฺธตจปฺปตฺตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริสุทฺธเผคฺคุปฺปตฺตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริสุทฺธอคฺคปฺปตฺตสารปฺปตฺตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคฺโรธสฺส ปชฺฌายนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺรหฺมจริยปริโยสานสจฺฉิกิริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริพฺพาชกานํ ปชฺฌายนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. จกฺกวตฺติสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อตฺตทีปสรณตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฬฺหเนมิจกฺกวตฺติราชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จกฺกวตฺติอริยวตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จกฺกรตนปาตุภาโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยาทิจกฺกวตฺติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายุวณฺณาทิปริยานิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสวสฺสายุกสมโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายุวณฺณาทิวฑฺฒนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขราชอุปฺปตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตฺเตยฺยพุทฺธุปฺปาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกฺขุโนอายุวณฺณาทิวฑฺฒนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. อคฺคญฺญสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาเสฏฺฐภารทฺวาชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุวณฺณสุทฺธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รสปถวิปาตุภาโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จนฺทิมสูริยาทิปาตุภาโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภูมิปปฺปฏกปาตุภาโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทาลตาปาตุภาโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกฏฺฐปากสาลิปาตุภาโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิตฺถิปุริสลิงฺคปาตุภาโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมถุนธมฺมสมาจาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาลิวิภาโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสมฺมตราชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺราหฺมณมณฺฑลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวสฺสมณฺฑลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทฺทมณฺฑลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุจฺจริตาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิปกฺขิยภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. สมฺปสาทนียสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาริปุตฺตสีหนาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลธมฺมเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายตนปณฺณตฺติเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คพฺภาวกฺกนฺติเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาเทสนวิธาเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสฺสนสมาปตฺติเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุคฺคลปณฺณตฺติเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปธานเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภสฺสสมาจาราทิเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุสาสนวิธาเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรปุคฺคลวิมุตฺติญาณเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สสฺสตวาทเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุตูปปาตญาณเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิทฺธิวิธเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อญฺญถาสตฺถุคุณทสฺสนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุโยคทานปฺปกาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อจฺฉริยอพฺภุตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ปาสาทิกสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคณฺฐนาฏปุตฺตกาลงฺกิริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิตธมฺมวินโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิตธมฺมวินโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาวกานุตปฺปสตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาวกานนุตปฺปสตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺรหฺมจริยอปริปูราทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺคายิตพฺพธมฺโม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สญฺญาเปตพฺพวิธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุขลฺลิกานุโยโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุขลฺลิกานุโยคานิสํโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขีณาสวอภพฺพฐานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺหาพฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยากตฏฺฐานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺยากตฏฺฐานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุพฺพนฺตสหคตทิฏฺฐินิสฺสยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปรนฺตสหคตทิฏฺฐินิสฺสยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ลกฺขณสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวตฺติํสมหาปุริสลกฺขณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (1) สุปฺปติฏฺฐิตปาทตาลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (2) ปาทตลจกฺกลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (3-5) อายตปณฺหิตาทิติลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (6) สตฺตุสฺสทตาลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (7-8) กรจรณมุทุชาลตาลกฺขณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (9-10) อุสฺสงฺขปาทอุทฺธคฺคโลมตาลกฺขณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (11) เอณิชงฺฆลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (12) สุขุมจฺฉวิลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (13) สุวณฺณวณฺณลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (14) โกโสหิตวตฺถคุยฺหลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (15-16) ปริมณฺฑลอโนนมชณฺณุปริมสนลกฺขณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (17-19) สีหปุพฺพทฺธกายาทิติลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (20) รสคฺคสคฺคิตาลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (21-22) อภินีลเนตฺตโคปขุมลกฺขณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (23) อุณฺหีสสีสลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (24-25) เอเกกโลมตาอุณฺณาลกฺขณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (26-27) จตฺตาลีสอวิรฬทนฺตลกฺขณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (28-29) ปหูตชิวฺหาพฺรหฺมสฺสรลกฺขณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (30) สีหหนุลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (31-32) สมทนฺตสุสุกฺกทาฐาลกฺขณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. สิงฺคาลสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉ ทิสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตฺตาโรกมฺมกิเลสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุฏฺฐานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉ อปายมุขานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุราเมรยสฺส ฉ อาทีนวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิกาลจริยาย ฉ อาทีนวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมชฺชาภิจรณสฺส ฉ อาทีนวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชูตปฺปมาทสฺส ฉ อาทีนวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาปมิตฺตตาย ฉ อาทีนวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาลสฺยสฺส ฉ อาทีนวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิตฺตปติรูปกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุหทมิตฺโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉทฺทิสาปฏิจฺฉาทนกณฺฑํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. อาฏานาฏิยสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมภาณวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยภาณวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. สงฺคีติสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุพฺภตกนวสนฺธาคารํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภินฺนนิคณฺฐวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. ทสุตฺตรสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอโก ธมฺโม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺเว ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตโย ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตฺตาโร ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจ ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉ ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺต ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐ ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นว ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทส ธมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]