เมนู

saddanītippakaraṇaṃ (dhātumālā),byākaraṇaṃ,

saddanītippakaraṇaṃ (dhātumālā),byākaraṇaṃ, [ปฐมปณฺณํ]