เมนู

สีลกฺขนฺธวคฺค,ปาฬิ

สีลกฺขนฺธวคฺค,ปาฬิ [ปฐมปณฺณํ]
 • ทีฆนิกาโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีลกฺขนฺธวคฺคปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. พฺรหฺมชาลสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริพฺพาชกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬสีลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มชฺฌิมสีลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสีลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุพฺพนฺตกปฺปิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สสฺสตวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกจฺจสสฺสตวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนฺตานนฺตวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมราวิกฺเขปวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิจฺจสมุปฺปนฺนวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปรนฺตกปฺปิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สญฺญีวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสญฺญีวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เนวสญฺญีนาสญฺญีวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุจฺเฉทวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริตสฺสิตวิปฺผนฺทิตวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผสฺสปจฺจยาวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เนตํ ฐานํ วิชฺชติวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฺฐิคติกาธิฏฺฐานวฏฺฏกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิวฏฺฏกถาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. สามญฺญผลสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราชามจฺจกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกมารภจฺจชีวกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามญฺญผลปุจฺฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปูรณกสฺสปวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มกฺขลิโคสาลวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชิตเกสกมฺพลวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกุธกจฺจายนวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคณฺฐนาฏปุตฺตวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สญฺจยเพลฏฺฐปุตฺตวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมสนฺทิฏฺฐิกสามญฺญผลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยสนฺทิฏฺฐิกสามญฺญผลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปณีตตรสามญฺญผลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬสีลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มชฺฌิมสีลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสีลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อินฺทฺริยสํวโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติสมฺปชญฺญํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สนฺโตโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นีวรณปฺปหานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมชฺฌานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยชฺฌานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยชฺฌานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถชฺฌานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปสฺสนาญาณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มโนมยิทฺธิญาณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิทฺธิวิธญาณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิพฺพโสตญาณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจโตปริยญาณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิพฺพจกฺขุญาณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสวกฺขยญาณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชาตสตฺตุอุปาสกตฺตปฏิเวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. อมฺพฏฺฐสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โปกฺขรสาติวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมฺพฏฺฐมาณโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมอิพฺภวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยอิพฺภวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยอิพฺภวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทาสิปุตฺตวาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมฺพฏฺฐวํสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขตฺติยเสฏฺฐภาโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิชฺชาจรณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุอปายมุขํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุพฺพกอิสิภาวานุโยโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺเวลกฺขณาทสฺสนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โปกฺขรสาติพุทฺธุปสงฺกมนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โปกฺขรสาติอุปาสกตฺตปฏิเวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. โสณทณฺฑสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จมฺเปยฺยกพฺราหฺมณคหปติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสณทณฺฑคุณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธคุณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสณทณฺฑปริวิตกฺโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺราหฺมณปญฺญตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีลปญฺญากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสณทณฺฑอุปาสกตฺตปฏิเวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. กูฏทนฺตสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขาณุมตกพฺราหฺมณคหปติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กูฏทนฺตคุณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธคุณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาวิชิตราชยญฺญกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุปริกฺขารํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐ ปริกฺขารา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุปริกฺขารํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติสฺโส วิธา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทส อาการา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสฬส อาการา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิจฺจทานอนุกุลยญฺญํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กูฏทนฺตอุปาสกตฺตปฏิเวทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. มหาลิสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺราหฺมณทูตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอฏฺฐทฺธลิจฺฉวีวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกํสภาวิตสมาธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุอริยผลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริยอฏฺฐงฺคิกมคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺเวปพฺพชิตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ชาลิยสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺเวปพฺพชิตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. มหาสีหนาทสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเจลกสฺสปวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมนุยุญฺชาปนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตโปปกฺกมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตโปปกฺกมนิรตฺถกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีลสมาธิปญฺญาสมฺปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีหนาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติตฺถิยปริวาสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. โปฏฺฐปาทสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โปฏฺฐปาทปริพฺพาชกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิสญฺญานิโรธกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สเหตุกสญฺญุปฺปาทนิโรธกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สญฺญาอตฺตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตฺตหตฺถิสาริปุตฺตโปฏฺฐปาทวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกํสิกธมฺโม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตโย อตฺตปฏิลาภา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตฺตหตฺถิสาริปุตฺตอุปสมฺปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. สุภสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุภมาณววตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีลกฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิกฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺญากฺขนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. เกวฏฺฏสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เกวฏฺฏคหปติปุตฺตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิทฺธิปาฏิหาริยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาเทสนาปาฏิหาริยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุสาสนีปาฏิหาริยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภูตนิโรเธสกภิกฺขุวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตีรทสฺสิสกุณุปมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. โลหิจฺจสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลหิจฺจพฺราหฺมณวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลหิจฺจพฺราหฺมณานุโยโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตโย โจทนารหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นโจทนารหสตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. เตวิชฺชสุตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มคฺคามคฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาเสฏฺฐมาณวานุโยโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชนปทกลฺยาณีอุปมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิสฺเสณีอุปมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อจิรวตีนทีอุปมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํสนฺทนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺรหฺมโลกมคฺคเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]