เมนู

อบรมบาลีก่อนสอบ ภาค 14 ปีที่ 27 1-15 ก.พ. 2545,

อบรมบาลีก่อนสอบ ภาค 14 ปีที่ 27 1-15 ก.พ. 2545, [ปฐมปณฺณํ]
  • หลักการตรวจบาลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ประวัติ.... บาลี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบาลีสนามหลวง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ประโยคเก็งพิเศษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]