เมนู

อบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ 4 วันที่ 20 ม.ค. - 4 ก.พ. 2545,

อบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ 4 วันที่ 20 ม.ค. - 4 ก.พ. 2545, [ปฐมปณฺณํ]
  • อรรถกถาและอรรถกถาจารย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ประโยคมีชื่อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ในพระธัมมปทัฏฐกถา ๘ ภาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ธรรมบทปริทัศน์ ภาค ๕-๘ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ประโยคควรดูพิเศษ ชั้นประโยค ๑-๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตัวอย่างสำนวนสนามหลวง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ประจำปี ๒๕๔๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบาลีสนามหลวง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • หลักการตรวจบาลีสนามหลวง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]