เมนู

สัตตปัพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา,

สัตตปัพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา, [ปฐมปณฺณํ]