เมนู

ประโยค8 - ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ทุติโย ภาโค),

ประโยค8 - ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคิคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ทุติโย ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]