เมนู

ประโยค7 - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค 2,

ประโยค7 - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค 2, [ปฐมปณฺณํ]