เมนู

ประโยค7 - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค 1,

ประโยค7 - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค 1, [ปฐมปณฺณํ]