เมนู

ประโยค7 - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค 2,

ประโยค7 - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค 2, [ปฐมปณฺณํ]