เมนู

ประโยค7 - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค),

ประโยค7 - สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]