เมนู

ประโยค7 - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ปฐโม ภาโค),

ประโยค7 - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ปฐโม ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]