เมนู

ประโยค6 - ปัญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณนา,

ประโยค6 - ปัญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณนา, [ปฐมปณฺณํ]