เมนู

ประโยค6 - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จลุวรรค วรรณา,

ประโยค6 - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จลุวรรค วรรณา, [ปฐมปณฺณํ]