เมนู

ประโยค6 - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน 2,

ประโยค6 - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน 2, [ปฐมปณฺณํ]