เมนู

ประโยค6 - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน 1,

ประโยค6 - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน 1, [ปฐมปณฺณํ]