เมนู

ประโยค5 - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 4,

ประโยค5 - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 4, [ปฐมปณฺณํ]