เมนู

ประโยค4 - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 2,

ประโยค4 - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 2, [ปฐมปณฺณํ]