เมนู

ประโยค4 - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค),

ประโยค4 - มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]