เมนู

ประโยค3 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 7,

ประโยค3 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 7, [ปฐมปณฺณํ]